Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nasiennictwo

Na terenie Nadleśnictwa Skierniewice zlokalizowane są następujące obiekty z zakresu nasiennictwa i selekcji:

Wyłączone drzewostany nasienne


Tabela 20. Zestawienie zbiorcze wyłączonych drzewostanów nasiennych

Gatunek

Obręb

Nadleśnictwo

RAWA MAZOWIECKA

SKIERNIEWICE

Pow.

Liczba

Pow.

Liczba

Pow.

Liczba

Wydz.

Bloków

Wydz.

Bloków

Wydz.

Bloków

dąb szypułkowy

-

-

-

3,83

1

1

3,83

1

1

Razem

 

 

 

3,83

1

1

3,83

1

1

 


Gospodarcze drzewostany nasienne


Tabela 21. Zestawienie zbiorcze gospodarczych drzewostanów nasiennych

Gatunek

Obręb

Nadleśnictwo

RAWA MAZOWIECKA

SKIERNIEWICE

Pow.

Liczba

Pow.

Liczba

Pow.

Liczba

Wydz.

Bloków

Wydz.

Bloków

Wydz.

Bloków

sosna zwyczajna

100,49

15

5

117,65

22

14

218,14

37

19

modrzew europejski

21,99

3

1

-

-

-

21,99

3

1

buk pospolity

-

-

-

5,54

1

1

5,54

1

1

dąb szypułkowy

58,18

4

3

10,12

2

2

68,30

6

5

dąb bezszypułkowy

56,49

4

3

-

-

-

56,49

4

3

brzoza brodawkowata

6,11

2

2

4,21

1

1

10,32

3

3

olsza czarna

-

-

-

12,58

6

5

12,58

6

5

Razem

243,26

28

14

150,10

32

23

393,36

60

37

 

Drzewa mateczne
Na terenie nadleśnictwa uznano 13 szt. drzew matecznych czereśni ptasiej
w obrębie RAWA MAZOWIECKA w wydzieleniach leśnych: 190a, 191a, 89a, 89h, 89m, 99a, 99b, 99c.

 

Źródła nasion:


Tabela 22. Zestawienie źródeł nasion

Gatunek

Obręb

Nadleśnictwo

RAWA MAZOWIECKA

SKIERNIEWICE

[ha]

[szt.]

[ha]

[szt.]

[ha]

[szt.]

1

2

3

4

5

6

7

dąb czerwony

-

-

0,55

1

0,55

1

klon pospolity

-

-

0,15

1

0,15

1

klon jawor

-

-

0,10

1

0,10

1

grab pospolity

-

-

1,57

1

1,57

1

lipa drobnolistna

0,50

1

0,87

2

1,37

3

czereśnia ptasia

0,40

2

-

-

0,40

2

Razem

0,90

3

3,24

6

4,14

9

 

Źródła nasion są to drzewa rosnące na określonym obszarze, stanowiące leśny materiał podstawowy służący do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego. W nadleśnictwie do źródeł nasion zakwalifikowano drzewa w obrębie RAWA MAZOWIECKA w wydzieleniach leśnych: 96d, 99a, 99c, w obrębie SKIERNIEWICE w wydzieleniach leśnych: 136b, 256g, 256j, 257cx, 257fx, 68c.

Produkcja szkółkarska
Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwie szkółki leśne o powierzchni 9,18 W obrębie Rawa Mazowiecka oddział 138f o 2,17. W obrębie Skierniewice w oddz. 256g o powierzchni manipulacyjnej 7,01ha,  powierzchni produkcyjnej 3,77ha. Zaspokajają one potrzeby nadleśnictwa na materiał sadzeniowy. Nadleśnictwo posiada program produkcji szkółkarskiej.

 

  

Fot. Zasoby nadleśnictwa. Szkółka Nadleśnictwa Skierniewice

 

Odnowienia i zalesienia
Średnie roczne rozmiary prac odnowieniowych i zalesieniowych w Nadleśnictwie Skierniewice według Planu Urządzania Lasu na lata 2023-2032:

  •  Odnowienia zrębów – 75,20 ha.
  •  Odnawianie w rębniach złożonych – 93,62 ha

Podstawowe gatunki wprowadzane na uprawy leśne to: sosna, dąb, modrzew, brzoza, olsza, buk, jesion.

        W ostatnich latach wyraźnie rośnie udział gatunków liściastych, co wynika z ograniczania wielkości zrębów, wzrostu powierzchni objętych rębniami złożonymi oraz prowadzonej przebudowy drzewostanów, mającej na celu wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów, dostosawanie do lokalnych warunków siedliskowych, oraz zwiększenie odporności na szkodliwe czynniki biotyczna i abiotyczne.

  

  

Fot. Kamil Czech. Odnawianie zrębu.

 

Pielęgnowanie lasu


Pielęgnowanie lasu ma na celu ukształtowanie drzewostanów o prawidłowym składzie gatunkowym oraz wysokiej jakości hodowlanej i technicznej.

      W Nadleśnictwie Skierniewice w związku z dużą ilością zakładanych corocznie upraw, zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są na znacznej powierzchni.

Przeciętne roczne rozmiary tych zabiegów to odpowiednio:

  •     pielęgnowanie gleby – 31,96 ha
  •     czyszczenia wczesne – 47,01 ha
  •     czyszczenia późne – 129,68 ha
  •     trzebieże wczesne - 137 ha
  •     melioracje agrotechniczne – 148,99 ha

       Służba Leśna nadzoruje prawidłowość i staranność wykonania tych zabiegów, gdyż mają one decydujący wpływ na kształt przyszłych pokoleń lasu i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju upraw leśnych.

 

  

Fot. Kamil Czech