Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Skierniewice składa się ze 166 kompleksów leśnych. Jest jeden główny kompleks o powierzchni 4668 ha (34,5% powierzchni lasów nadleśnictwa). W przedziale od 100–500 ha występuje 14 kompleksów leśnych o powierzchni 3464 ha. W przedziale 5–100 ha jest 70 kompleksów o powierzchni 2188,43 ha. Pozostałe (77) to kompleksy małe − do 5 ha.


     Zgodnie z kryterium podziału Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, większość lasów Nadleśnictwa Skierniewice położona jest w IV krainie Mazowiecko-Podlaskiej, dzielnicy 3 Równiny Warszawsko-Kutnowskiej. Południowa część obrębu Skierniewice położona jest w VI krainie Małopolskiej, dzielnicy 1 Sieradzko-Opoczyńskiej.

     Na gruntach Nadleśnictwa Skierniewice największy udział mają najczęściej spotykane w polskich lasach gleby rdzawe, łącznie 69,5%. Znaczący udział mają również gleby płowe oraz w mniejszym stopniu gleby bielicowe, brunatne, gruntowo glejowe i czarne ziemie.

Najstarszymi drzewostanami w nadleśnictwie są drzewostany dębowe i sosnowe w wieku około 150-170 lat.

    Obszar Nadleśnictwa Skierniewice należy do zlewni Wisły. Największymi rzekami płynącymi po terenie nadleśnictwa są Bzura i Rawka. Do większych cieków należą: Skierniewka (zwana również Łupią) i Pisia, które płyną w kierunku północnym i wpadają do Bzury. Na obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Skierniewice sieć rzeczną tworzą jeszcze: Uchańka, Kanał Nieborowski, Krzemionka, Ryłka, Białka i Chojnatka.

 

Fot. Zasoby nadleśnictwa. Rawka.

 

     Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Skierniewice są siedliska: LMśw – 41% (5598,31 ha) i BMśw – 27,1% (3 661,26 ha). Siedliska lasowe zajmują 61,0% (8 245,88 ha), natomiast borowe 39,0% (5 282,01 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

     Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok 14,9%. W strukturze lasów tego obszaru ok. 53% stanowią lasy Skarbu Państwa, zarządzane przez Nadleśnictwo Skierniewice. Lasy innych własności mają znaczny udział w zachodniej, centralnej oraz południowej części nadleśnictwa.
   

    Główne kompleksy leśne obrębu Rawa Mazowiecka są położone: na północny-wschód od Rawy Mazowieckiej (od Psar przez Babsk w kierunku Białej Rawskiej), na południe od Rawy Mazowieckiej dwa kompleksy obejmujące odpowiednio uroczyska Rawski Las i Bogusławski-Sanogoszcz, na południowy wschód od Rawy Mazowieckiej kompleks obejmujący uroczysko Rylsk Mały oraz kompleks obejmujący uroczysko Trębaczew na południowo-wschodnim krańcu obrębu w gminie Sadkowice.

      Główny kompleks leśny obrębu Skierniewice obejmujący uroczyska Nieborów i Mokra położony jest na północ od Skierniewic między: Bełchowem i Nieborowem od zachodu, a Bolimowem i rzeką Rawką od wschodu. Pozostałe większe kompleksy leśne tego obrębu to kompleks obejmujący uroczyska Ruda-Kamion i Suliszew położony między wschodnią granicą nadleśnictwa, a prawym brzegiem Rawki (na odcinku Doleck Stary – Budy Grabskie) i dwa kompleksy obejmujące uroczysko Zwierzyniec i uroczysko Pszczonów położone na zachód od Skierniewic.

 

 

  

 Fot. Kamil Czech. Martwe drewno.

Występowanie w nadleśnictwie starych, wiekowych, ponad stuletnich drzew i drzewostanów, stanowi ważny element „rusztu" ekologicznego nadleśnictwa.


          Na terenie nadleśnictwa występuje 61 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą oraz 27 gatunków objętych ochrona częściową. W nadleśnictwie najliczniejszym i najważniejszym gatunkiem pod względem gospodarczym jest sosna, która zajmuje 76,5% powierzchni i 78,1% zasobności. Tworzy drzewostany wszystkich klas wieku. Najliczniej reprezentowana jest IVa podklasa wieku, która zajmuje 13,1% powierzchni leśnej nadleśnictwa.
     Na terenie nadleśnictwa dominują drzewostany jednopiętrowe zajmujące 86,4% powierzchni. Drzewostany dwupiętrowe zajmują 4,6% powierzchni. Brak natomiast zupełnie drzewostanów wielopiętrowych i o budowie przerębowej. Drzewostany w KO i KDO stanowią razem 9% powierzchni nadleśnictwa. W nadleśnictwie przeważają drzewostany jednogatunkowe (37,1%) przy czym w drzewostanach w przedziale wieku od 41-80 lat, stanowią one 58,2%. Niewiele mniejszy udział mają drzewostany dwugatunkowe – 34,5%. Drzewostany z panującą sosną zajmują 938,33 ha, dębem 242,79 ha, olszą 27,11 ha, brzozą 11,08 ha, modrzewiem 10,20 ha, świerkiem 1,05 ha.

  

Fot. Kamil Czech. Fragment boru sosnowego.

Powierzchnia drzewostanów ponad stuletnich w Nadleśnictwie Skierniewice wynosi 1230,56 ha, co stanowi ok. 9% lasów nadleśnictwa.

 Obecność starych drzew jest często koniecznym warunkiem dla rozwoju wielu organizmów świata zwierzęcego i roślinnego. Na potężnych drzewach mogą budować gniazda ptaki takie jak: orlik krzykliwy, bielik, jastrząb, bocian czarny. Z osłabionymi lub obumierającymi starymi drzewami związane są liczne bezkręgowce. Stare drzewostany, to również źródło cennej materii organicznej oraz siedlisko wielu zagrożonych gatunków. Wiele owadów nie zasiedla martwych drzew cieńszych niż 40 cm, a inne gatunki rozwijają się dopiero na starych drzewach liczących ponad 200 lat (Gutowski i in. 2002).

     Na terenie nadleśnictwa stwierdzono 255 gatunków zwierząt, w tym: 19 gatunków bezkręgowców, 1 gatunek mięczaka, 34 gatunki ryb, 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 138 gatunków ptaków i 47 gatunków ssaków.Na gruntach nadleśnictwa występują dwa gatunki ptaków objęte ochroną strefową: bocian czarny i bielik (strefa w trakcie zatwierdzania). Bolimowski Park Krajobrazowy przeprowadził inwentaryzację gatunków: m.in. motyli nocnych, bezkręgowców, ptaków itp., której szczegółowe dane są na stronie www.bolimowskipark.pl w zakładce plan ochrony.