Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Rok rocznie koła łowieckie wraz z leśnikami przeprowadzają inwentaryzacje stanu zwierzyny. W wyniku przeprowadzonych analiz zauważyć można znaczny wzrost populacji na przestrzeni ostatnich 10 lat.

     Tereny Nadleśnictwa Skierniewice zasiedlone są przez wiele gatunków zwierząt leśnych. W rocznej inwentaryzacji sporządzonej na dzień 10.03.2024 r. koła łowieckie działające na terenach nadleśnictwa zainwentaryzowały w zwierzynie grubej: 78 łosi, 38 jeleni, 275 danieli, 458 saren oraz 30 dzików.
Na obszarze nadleśnictwa bytują także gatunki chronione (kiedyś łowne) jak wydra i bóbr.
     Zwierzyna drobna zasiedlająca łowiska reprezentowana jest przez lisy, kuny, borsuki, tchórze, zające, bażanty i kuropatwy.
 

Przeczytaj więcej o łowiectwie