Wydawca treści Wydawca treści

Nabywanie gruntów i lasów

Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 79 DGLP z dnia 30 grudnia 2021 (w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne PGL LP), jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym.

Interesują nas działki, które jednocześnie spełniają poniższe kryteria:
 
1. oznaczone są w Ewidencji Gruntów i Budynków jako las (Ls) lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są do zalesienia,

2. bezpośrednio przylegają do gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Skierniewice,

3. posiadają urządzoną księgę wieczystą, są niezabudowane, wolne od naniesień i spornych granic.
 
Ad. 1. W przypadku gruntów rolnych nieprzewidzianych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, niezbędne jest uzyskanie dla nich (przez właściciela) decyzji o warunkach zabudowy - zalesienia. Odbywa się to dopiero po wstępnej akceptacji przez Nadleśnictwo działki do zakupu. Wcześniejsze (przed złożeniem wniosku do nadleśnictwa) wnioskowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – zalesienia nie jest wymagane.  
Informację dotyczącą zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściciel działki uzyska w urzędzie gminy właściwym terytorialnie do położenia działki.
Decyzję o warunkach zabudowy – zalesienia wydaje właściwy terytorialnie do położenia działki wójt/burmistrz.

Ad. 2. Preferowane są działki, które stanowią enklawy bądź półenklawy pośród gruntów Lasów Państwowych.
Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Skierniewice można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  (aktualizacja raz w roku, około kwietnia).

Ad. 3. Nabyć możemy jedynie lasy i grunty, które mają uregulowany stan prawny bez obciążeń i ograniczeń w korzystaniu z nich, ponadto prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, określonego właściciela lub współwłaścicieli (działki bez urządzonej księgi wieczystej nie podlegają nabyciu).

Ad. 4. Granice nieruchomości powinny być znane, widoczne w terenie lub zostały ustalone geodezyjnie. Działki z budynkami, innymi naniesieniami lub
z nieuregulowanymi granicami nie podlegają nabyciu.


Wnioski dla gruntów spełniających powyższe kryteria należy kierować na adres Nadleśnictwa pisemnie pocztą tradycyjną (Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice), pocztą elektroniczną (skierniewice@lodz.lasy.gov.pl) lub poprzez ePUAP (/pgl_lp_0618/SkrytkaESP).
 

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa prosimy o podanie:

• adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki oraz jej powierzchni, numeru księgi wieczystej w przypadku kiedy działka posiada więcej niż jednego właściciela wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli.
•  Nadleśnictwo nie nabywa udziałów w działkach.

W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do dalszego rozpatrzenia sprawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1295 z późn. zm.) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zgodnie z art. 37 pkt u ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1295 z późn. zm.) Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W sprawach związanych z zakupem gruntów można się kontaktować z Nadleśnictwem Skierniewice pod numerem telefonu 46-831-20-18, 46-831-20-19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Nadleśnictwa tj. 08:00 – 14:00.