Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

         W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skierniewice pozostaje około 9 800 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie pięciu powiatów tj: łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, żyrardowskiego i tomaszowskiego, z tego w ramach zawartych porozumień organami samorządowymi nadleśnictwo sprawuje nadzór bezpośrednio na terenie starostwa powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, na obszarze ok. 690 ha.

          Nadzór i pomoc merytoryczną na obszarze objętym porozumieniami prowadzi 1 leśniczy, który udziela porad w siedzibie swojego leśnictwa, podczas pełnionych regularnie dyżurów jak również w terenie u prywatnych właścicieli lasów.
        Do głównych zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należą:

  • cechowanie drewna i wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna,
  • kontrola wykonania zatwierdzonych w uproszczonych planach urządzania lasu zadań,
  • pomoc merytoryczna przy wykonywaniu zadań hodowlanych,
  • ustalanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prac odnowieniowych i ochrony lasu przed szkodnikami.

 

Sadzimy las - poradnik dla prywatnych właścicieli lasów