Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Skierniewice

Nadleśnictwo Skierniewice położone jest na terenie dwóch województw; łódzkiego w powiatach: łowickim, rawskim, skierniewickim, tomaszowskim, Skierniewice Mieście i mazowieckiego w powiecie żyrardowskim. Nadleśnictwo Skierniewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Sąsiaduje z nadleśnictwami: Grójec (RDLP Radom), Radziwiłłów, Spała, Brzeziny, Kutno, Łąck (wszystkie RDLP Łódź).

Nadleśnictwo Skierniewice położone jest na terenie dwóch województw; łódzkiego w powiatach: łowickim, rawskim, skierniewickim, tomaszowskim, Skierniewice Mieście i mazowieckiego w powiecie żyrardowskim. Nadleśnictwo Skierniewice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Sąsiaduje
z nadleśnictwami: Grójec (RDLP Radom), Radziwiłłów, Spała, Brzeziny, Kutno, Łąck (wszystkie RDLP Łódź).

      
Grunty zarządzane przez nadleśnictwo tworzą dwa obręby leśne: Rawa Mazowiecka i Skierniewice. Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok 21,15%. W poszczególnych gminach położonych w zasięgu nadleśnictwa lesistość waha się od 1,2% (gmina Chąśno) do 34,2% (gmina Bolimów). W strukturze lasów tego obszaru ok. 53% stanowią lasy Skarbu Państwa, zarządzane przez Nadleśnictwo Skierniewice. Lasy innych własności mają znaczny udział w zachodniej, centralnej oraz południowej części nadleśnictwa, w gminach: Łyszkowice, Rawa Mazowiecka, Maków, Biała Rawska, Cielądz i Skierniewice.

Nadleśnictwo Skierniewice w przeważającej części położone jest w IV Krainie (Mazowiecko-Podlaskiej), dzielnicy Równiny Warszawsko- Kutnowskiej (IV.3), w mezoregionie Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV.3.b) o cechach klimatu kontynentalnego, nasilającego się ku wschodowi. Krainę charakteryzuje mało urozmaicona powierzchnia terenu, w większości staroglacjalna rzeźba. Występują tu słabe siedliska, głównie borowe a w dolinach rzecznych olsowe i łęgowe. Krainę, z racji niskich opadów, charakteryzuje niewielki udział w naturalnych składach drzewostanów gatunków drzew związanych z klimatem wilgotnym: jodły, świerka i buka. Niewielka część nadleśnictwa położona jest w VI Krainie (Małopolskiej), dzielnicy Równiny Łódzko-Opoczyńskiej (VI.1),
w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim (VI.1.a).

Według najnowszego podziału przyrodniczo-leśnego Polski na krainy i mezoregiony opracowanego w 2010 r. Nadleśnictwo Skierniewice położone jest w:
• Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (4)
• Mezoregionie Równiny Kutnowsko-Błońskiej (4-11)
• Krainie Małopolskiej (6)
• Mezoregionie Sieradzko-Łódzkim (6-1)
• Mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim (6-2)

 

Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Skierniewice