Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Skierniewice podzielone jest na dwa obręby: Rawa Mazowiecka oraz Skierniewice. Wyróżniono w nich gospodarstwa specjalne, lasów ochronnych, zrębowe, przerębowo-zrębowe i przebudowy.Do gospodarstwa lasów ochronnych (O) – zaliczone zostały wszystkie drzewostany w lasach ochronnych z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego lub gospodarstwa przebudowy.
Do gospodarstwa zrębowego (GZ) zaliczono te drzewostany, w których dopuszcza się stosowanie rębni zupełnej oraz bloki upraw pochodnych. Poza blokami upraw pochodnych w gospodarstwie zrębowym należy preferować odnowienie naturalne.
Do gospodarstwa przerębowo-zrębowego (GPZ) zaliczono drzewostany w lasach gospodarczych, dla których przyjmuje się sposób zagospodarowania rębniami częściowymi, gniazdowymi lub stopniowymi.
Gospodarstwo przebudowy (R) obejmuje drzewostany zarówno w lasach ochronnych jak gospodarczych, z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego, które nie zapewniają osiągnięcia celów gospodarki leśnej. Do tego gospodarstwa zaliczono przede wszystkim drzewostany niestabilne o niskiej jakości hodowlanej i technicznej, a w szczególności o niskim zadrzewieniu i składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem.

Przeciętne wieki rębności dla panujących gatunków drzew w nadleśnictwie zostały ustalone na:

Db, Js 140
Bk, Wz 120
So, Md, Lp 100
Św, Brz, Ol, Gb, Ak 80
Os, Wb 50
Tp 40     Obliczone oraz przyjęte na dziesięciolecie miąższościowe oraz powierzchniowe etaty użytków rębnych przedstawiają się następująco:

 

W ramach użytkowania przedrębnego planowane są czyszczenia późne i trzebieże selekcyjne. Do czyszczeń późnych przeznacza się drzewostany, w których projektowane jest pozyskanie grubizny. Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębnego wyliczony został na podstawie wskazań gospodarczych ustalonych dla każdego wyłączenia podczas prac terenowych. Wskazania dotyczące użytkowania przedrębnego obejmują drzewostany lub ich części, w których nie przewiduje się użytkowania rębnego.