Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe lasu

Z uwagi na charakter drzewostanów, na większości obszarów Nadleśnictwa Skierniewice występuje duże zagrożenie pożarowe. Rozkłada się ono nierównomiernie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, wyliczenie kategorii zagrożenia pożarowego lasu określa się wg:

1) średniej rocznej liczby pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat przypadających na 10 km2 powierzchni leśnej;
2) udziału procentowego powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach boru suchego, boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego;
3) średniej wilgotności względnej powietrza (pomiar z wysokości 0,5 m) i procentowego udziału dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15% o godzinie 9:00;
4) średniej liczby mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej

Suma punktów określających kategorię zagrożenia wynosi W przypadku Nadleśnictwa Skierniewice 24 pkt, zatem zostaje ono zaliczone do II kategorii średniego zagrożenia pożarowego.

 

Ocena zagrożenia pożarowego
Istnieją partie lasu o dużym zagrożeniu pożarowym, sosnowe głównie wewnątrz dużego kompleksu leśnego i w sąsiedztwie miasta Skierniewice. Na duże zagrożenie pożarowe w uprawach ma wpływ występujące łatwopalne runo. W drzewostanach przerzedzonych i na uprawach z pokrywą silnie zadarnioną największe zagrożenia w okresie wczesnej wiosny stwarzają suche trawy. W tym okresie istnieje duża możliwość powstania pożarów w lasach sąsiadujących z większym skupieniem łąk, pastwisk, ugorów, ponieważ wskutek wypalania traw może nastąpić przerzut ognia do lasu.

Niebezpieczeństwo powstawania pożarów związane jest również ze zwiększoną penetracją lasów przez turystów i miejscową ludność podczas zbioru jagód i grzybów w okresie lata i jesieni. Najbardziej wtedy narażone na pożary są drzewostany położone w sąsiedztwie uczęszczanych dróg.

Na terenie nadleśnictwa około 88% pożarów to pożary powstałe w wyniku podpaleń lub nieumyślnego zaprószenia (nieostrożność).

Sposoby i organizacja zabezpieczenia pożarowego lasów nadleśnictwa
W Nadleśnictwie Skierniewice działa system informacyjno-alarmowy, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru na terenach leśnych. Zabezpieczono środki techniczne umożliwiające dotarcie na miejsce w celu prowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru oraz ustalono sposoby postępowania na wypadek pożaru.
Nadleśnictwo współpracuje w ochronie przeciwpożarowej z sąsiednimi nadleśnictwami: Łąck, Radziwiłłów, Grójec (RDLP Radom), Spała, Brzeziny i Kutno.

System obserwacji, łączności i monitoringu meteorologicznego.
Na terenie Nadleśnictwa Skierniewice zlokalizowana jest jedna dostrzegalnia z kamerą telewizji przemysłowej w leśnictwie Grabina w oddz. 215i (współrzędne: 51o59'13'', 20o10'30'') o zasięgu 15 km.
Ponadto wykorzystywana jest dostrzegalnia w sąsiednim Nadleśnictwie Radziwiłłów, zlokalizowana przy siedzibie nadleśnictwa w Puszczy Mariańskiej, również mająca zasięg 15 km. Te dwie dostrzegalnie obejmują swym zasięgiem większość lasów nadleśnictwa. Obszary poza zasięgiem położone są głównie w obrębie Rawa Mazowiecka i obejmują lasy o niskiej palności.

W okresie szczególnie dużego zagrożenia pożarowego RDLP w Łodzi organizuje loty patrolowe i gaśnicze, wykonywane za pomocą samolotu Dromader stacjonującego na terenie Leśnej Bazy Lotniczej zlokalizowanej na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.


Fot. Grzegorz Karwat. Wieża ppoż. Leśnictwo Grabina.
 

Punkt alarmowo-dyspozycyjny znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice. Wyposażony jest w telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax, radiotelefon bazowy, drukarkę oraz komputer z dostępem do internetu, LMN i aplikacji eLas. Punkt alarmowo-dyspozycyjny posiada bezpośrednio łączność radiową pomiędzy nadleśnictwem a stanowiskami kierowania KM PSP w Skierniewicach oraz komendami powiatowymi PSP w Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim.

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowana jest jedna baza sprzętu przeciwpożarowego w siedzibie Nadleśnictwa. Dodatkowo w każdym z leśnictw znajduje się baza podręcznego sprzętu ppoż.

Wyposażenie głównej bazy sprzętu ppoż.:

 przyczepa wyposażona w moduł gaśniczy - 1 szt.
 ciągnik Ursus 12–14,
 pług 1 szt.,
 brona talerzowa 1 szt.,
 zbiorniki brezentowe 2 szt.,
 piła spalinowa 1 szt.,
 tłumice 15 szt.,
 hydronetki 20 szt.,
 szpadle 30 szt.

Monitoring meteorologiczny
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi podzielona jest na 3 strefy prognostyczne: 27, 28 i 29. Strefy te stanowią integralną część systemu monitoringu meteorologicznego obejmującego swoim zasięgiem wszystkie nadleśnictwa w Polsce. Nadleśnictwo Skierniewice należy do 27 strefy i na jego terenie, przy siedzibie nadleśnictwa, zlokalizowany jest pomocniczy meteorologiczny punkt pomiarowy (MPP). Punkt pomiarowy jest w pełni zautomatyzowany i rejestruje następujące parametry: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza, wilgotność względną powietrza, opad atmosferyczny oraz całkowite promieniowanie padające. MPP Nadleśnictwa Skierniewice stanowi uzupełnienie dla Podstawowego MPP zlokalizowanego w Nadleśnictwie Łąck i pomocniczego z terenu Nadleśnictwa Kutno. Uśrednione dane z tych punktów są podstawą do określania Stopnia Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL) na godzinę 9 i 13 dla strefy prognostycznej nr 27, w trakcie trwania akcji bezpośredniej.               

Fot. Kamil Czech. Punkt pomiarowy przy Nadleśnictwie Skierniewice.

 

Mapa zagrożenia pożarowego

                                                                
Sieć pasów przeciwpożarowych
Przy uczęszczanych drogach publicznych o nawierzchni utwardzonej, w drzewostanach do 30 lat nadleśnictwo utrzymuje pasy typu A. Pasy te są zakładane również przy leśnych miejscach postoju pojazdów. Nadleśnictwo utrzymuje pas ppoż. typu „B" na dawnym poligonie przy drodze prowadzącej do wyłączonej strzelnicy o długości 1300 m. Jest on corocznie mineralizowany. Czynne szlaki kolejowe przebiegające przez lasy nadleśnictwa zabezpieczone są pasami przeciwpożarowymi typu „BK". Obowiązek ich utrzymania na terenach leśnych spoczywa na właścicielu obiektu. Długość tych pasów wynosi 8 200 m (po obu stronach torów).
 

Dostępność terenów leśnych
W Nadleśnictwie Skierniewice wyznaczono 28 dróg stanowiących dojazdy pożarowe o łącznej długości 93,280 km, z tego na gruntach nadleśnictwa 83,945 km. Wszystkie drogi zaliczone do sieci dojazdów pożarowych są w pełni przejezdne. Nadleśnictwo w ramach posiadanych środków finansowych prowadzi bieżące remonty i modernizacje dojazdów. Dojazdy pożarowe są prawidłowo i czytelnie oznakowane za pomocą tablic.

                                                                                    Fot. Grzegorz Karwat.

Zaopatrzenie w wodę
Na terenie lasów Nadleśnictwa Skierniewice dla pojazdów samochodowych urządzono 8 punktów czerpania wody dla celów gaśniczych. Dodatkowo możliwy jest pobór wody w określonych miejscach z rzeki Rawka. Wszystkie punkty czerpania wody oznaczone są w terenie tablicami informacyjnymi. Do punktów czerpania wody zlokalizowanych w lesie prowadzą drogi dojazdowe umożliwiające przejazd  samochodów gaśniczych bez zawracania lub zakończone są placem manewrowym albo objazdem pętlicowym. Uzupełnieniem punktów czerpania wody na terenie lasów nadleśnictwa i rzeki Rawki jest istniejąca w każdej miejscowości sieć wodociągowa z hydrantami przystosowanymi do poboru wody przez pojazdy strażackie.

 

  

Fot. Paweł Domagalski. Zbiornik ppoż. l. Grabina.