Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Skierniewice są siedliska: LMśw – 41% (5598,31 ha) i BMśw – 27,1% (3 661,26 ha). Siedliska lasowe zajmują 61,0% (8 245,88 ha), natomiast borowe 39,0% (5 282,01 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

 

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Skierniewice są siedliska: LMśw – 41,61% (5696,20 ha) i BMśw – 26,22% (3 588,88 ha). Siedliska lasowe zajmują 59,87% (8 060,80 ha), natomiast borowe 38,5% (5 269,99 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

 

Przyjmując za kryterium rożne warunki wilgotnościowe, siedliska możemy podzielić na:

  •    świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) – 89,35% powierzchni (12 231,91 ha),
  •    wilgotne (Bw, BMw, LMw, Lw) – 4,2% powierzchni (1 083,08 ha),
  •    bagienne i łęgowe (Bb, LMb, Ol, OlJ, Lł) – 2,72% powierzchni (374,04 ha).


Układ typów siedliskowych w Nadleśnictwie Skierniewice przedstawia poniższy wykres:

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Skierniewice jest sosna, która zajmuje 74,55 % powierzchni leśnej. Gatunki iglaste zajmują 76,18% powierzchni nadleśnictwa, a liściaste 23,82 %, w tym: dąb – 13,75%, olsza – 4,56%, brzoza – 3,84%. W porównaniu do poprzedniego dziesięciolecia można zauważyć wzrost powierzchni na których panuje dąb, w niewielkim stopniu również buk i modrzew, kosztem powierzchni sosny, brzozy i olszy -  wiąże się to ze zmianą żyzności siedlisk i zmiana sposobu gospodarowania z rębni zupełnych na rębnie złożone sprzyjające rozwojowi gatunków liściastych.


Skład gatunkowy drzewostanów jest następujący:

 

W nadleśnictwie przeważają drzewostany I bonitacji (46,83%), bonitacja IA, która jest wyznaczana wyłącznie dla sosny, obejmuje 19,03%. Dużą część, bo aż 29,55% powierzchni zalesionej zajmują drzewostany w II bonitacji. Zdecydowaną mniejszość stanowią drzewostany w III bonitacji - 4,28%, natomiast IV bonitacji, już marginalne 0,30%.