Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Skierniewice są siedliska: LMśw – 41% (5598,31 ha) i BMśw – 27,1% (3 661,26 ha). Siedliska lasowe zajmują 61,0% (8 245,88 ha), natomiast borowe 39,0% (5 282,01 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

 

Przyjmując za kryterium rożne warunki wilgotnościowe, siedliska możemy podzielić na:

  •     świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) – 89,9% powierzchni (12 157,68 ha),
  •    wilgotne (BMw, LMw, Lw) – 7,7% powierzchni (1 043,96 ha),
  •     bagienne i łęgowe (LMb, Ol, OlJ, Lł) – 2,4% powierzchni (326,37 ha).


Układ typów siedliskowych w Nadleśnictwie Skierniewice przedstawia poniższy wykres:

Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Skierniewice jest sosna. Drzewostany sosnowe zajmują 76,53% powierzchni leśnej. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło zwiększenie powierzchni cennych gatunków liściastych: zwiększyła się o 274,26 ha powierzchnia drzewostanów z panującym dębem, o 83,79 ha z panującym bukiem oraz o 8,50 ha z lipa, jako gatunkiem panującym. Zmniejszyła się natomiast powierzchnia drzewostanów z panującą brzozą o 177,74 ha, sosną o 79,77 ha, olszą o 21,80 ha i topolą o 11,53 ha.

Skład gatunkowy drzewostanów jest następujący:

  

Skład gatunkowy lasów Nadleśnictwa Skierniewice - udział powierzchniowym.

 

Skład gatunkowy lasów Nadleśnictwa Skierniewice w wymiarze miąższościowym.

Udział powierzchniowy gatunków w poszczególnych Typach Siedliskowych Lasu.

 

Struktura klas wieku w Nadleśnictwie Skierniewice w układzie powierzchniowym:

 

Struktura klas wieku w Nadleśnictwie Skierniewice w układzie miąższościowym: