Wydawca treści Wydawca treści

Bolimowski Park Krajobrazowy

Bolimowski Park Krajobrazowy (BPK) został utworzony w 1986 roku. Pierwotna powierzchnia parku wynosiła 17 900 ha. W 1995 roku, na podstawie Rozporządzenia Wojewody Skierniewickiego nr 31 z dnia 19 czerwca 1995 roku, park został powiększony. Jego obecna powierzchnia wraz z otuliną wynosi 23614 ha.

       Plan ochrony BPK proponuje powiększenie parku o gminy: Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Kowiesy, Nowy Kawęczyn oraz Wiskitki.  Obecnie północno-wschodnia część parku znajduje się w woj. mazowieckim, na terenie części gmin: Puszcza Mariańska i Wiskitki, natomiast południowo-zachodnia część parku znajduje się w woj. łódzkim, na terenie części gmin: Nieborów, Bolimów, Skierniewice, Kowiesy i Nowy Kawęczyn. W obszarze BPK znajduje się przede wszystkim duży, zwarty kompleks lasów znany, jako Puszcza Bolimowska. Lasy tego obszaru składają się głównie z drzewostanów sosnowych ze znacznym udziałem podszytowego dębu, graba oraz innych gatunków. Najcenniejsze, zachowane fragmenty wielogatunkowych lasów puszczańskich są obecnie objęte ochroną w formie rezerwatów przyrody. Na obszarze parku występują również cenne przyrodniczo i krajobrazowo formy ukształtowania terenu – do najcenniejszych z nich należy dolina Rawki. W granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Skierniewice znajduje się południowozachodnia część BPK. Obszar ten obejmuje dwa największe kompleksy leśne obrębu Skierniewice. Tworzą je cztery uroczyska: Nieborów, Mokra, Ruda Kamion i Suliszew. Łączna powierzchnia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną w zasięgu terytorialnym wynosi 12858 ha, w tym na gruntach Nadleśnictwa Skierniewice 6257,66 ha.