Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Parki krajobrazowe

Bolimowski Park Krajobrazowy (BPK) został utworzony w 1986 roku. Pierwotna powierzchnia parku wynosiła 17 900 ha. W 1995 roku, na podstawie Rozporządzenia Wojewody Skierniewickiego nr 31 z dnia 19 czerwca 1995 roku, park został powiększony. Jego obecna powierzchnia wraz z otuliną wynosi 23614 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu (OChK) obejmują tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniące funkcję korytarzy ekologicznych. W granicach zasięgu nadleśnictwa znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu.

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zwierzyniec Królewski- utworzony zastał w 1994r. na powierzchni 571,71 ha, w uroczysku leśnym Zwierzyniec, leśnictwie Zwierzyniec.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to grunty nieleśne, na których istnieją, bądź mogą istnieć układy ekologiczne, korzystnie oddziałujące na otoczenie.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.