Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Według zapisów aktualnej Ustawy o ochronie przyrody  „ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej".

Na terenie Nadleśnictwa Skierniewice stwierdzono występowanie wielu – zarówno objętych ochroną ścisłą, jak i częściową oraz niepodlegających ochronie – cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wyróżniono tu 333 gatunki cenne, z czego 251 podlega ochronie ścisłej, 36 ochronie częściowej.

Najcenniejszymi gatunkami są m.in. szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa), widłaki (Lycopodiaceae), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), bagno zwyczajne (Ledum palustre), lilia złotogłów (Lilium martagon), Kozioróg dębosz (Carambyx cerdo), biegacz skórzasty (Carabus coriaceus), żmija zygzakowata (Vipera berus).

 

             Fot. Kami Czech. Lilia złotogłów                              Fot. Grzegorz Karwat. Bagno zwyczajne.

 

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 2 strefy ochrony utworzone w celu ochrony miejsc rozrodu bociana czarnego. Trwa procedura zatwierdzania strefy ochrony bielika.

Dla bociana czarnego i bielika ustalone zostają strefy ochrony całorocznej i ochrony okresowej w okresie od 15 marca do 31 sierpnia dla bociana czarnego i od 1 stycznia do 31 lipca dla bielika. Ograniczenia w prowadzeniu gospodarki leśnej w strefach ochrony są, zatem nadrzędne w stosunku do planu urządzenia lasu.

 


 

Fot. D. Anderwald. Bieliki.