Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Według zapisów aktualnej Ustawy o ochronie przyrody  „ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej".

Na terenie Nadleśnictwa Skierniewice stwierdzono występowanie wielu – zarówno objętych ochroną ścisłą, jak i częściową oraz niepodlegających ochronie – cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wyróżniono tu 277 gatunki cenne, z czego 175 podlega ochronie ścisłej, 102 ochronie częściowej.

Najcenniejszymi gatunkami są m.in. szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa), widłaki (Lycopodiaceae), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), bagno zwyczajne (Ledum palustre), lilia złotogłów (Lilium martagon), Kozioróg dębosz (Carambyx cerdo), biegacz skórzasty (Carabus coriaceus), żmija zygzakowata (Vipera berus).

 

             Fot. Kami Czech. Lilia złotogłów                              Fot. Grzegorz Karwat. Bagno zwyczajne.

 

Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b ust. 3 ustawy o lasach, „gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 1 strefa ochrony utworzona w celu ochrony miejsc rozrodu bielika.

Dla bielika ustalona została strefa ochrony całorocznej i ochrony okresowej w okresie od  1 stycznia do 31 lipca dla bielika. Ograniczenia w prowadzeniu gospodarki leśnej w strefie ochrony są nadrzędne w stosunku do planu urządzenia lasu.

 


 

Fot. D. Anderwald. Bieliki.