Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to grunty nieleśne, na których istnieją, bądź mogą istnieć układy ekologiczne, korzystnie oddziałujące na otoczenie.

Użytki ekologiczne są gruntami trwale urozmaicającymi środowisko leśne, są miejscem żerowania, bytowania i lęgu wielu gatunków zwierząt oraz pełnią funkcję biocenotyczną i fizjocenotyczną. Sposoby i możliwości ochrony użytków ekologicznych reguluje ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku (Dz.U. Nr 114, poz. 492). W myśl prawa, użytki ekologiczne obok parków narodowych, krajobrazowych itd., należą do podstawowych form ochrony zachowawczej przyrody. Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Skierniewice zostały objęte ochroną w oparciu o rozporządzenia Wojewody skierniewickiego: nr 2 z dnia 15.01.1997 r., nr 4 z dnia 26.06.1997 r., nr 15 z dnia 26.06.1997 r., nr 27 z dnia 07.12.1998 r. i nr 30 z dnia 21.12.1998 r. Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 80 użytków ekologicznych. Łącznie zajmują powierzchnię 83,26 ha. Wśród nich znajdują się zadrzewienia, małe bagienka, zarastające oczka wodne i podmokłe łąki.